Việt Nam, Băng-la-đét, My-an-mar, Lào, Ấn Độ

Mạng lưới Nâng cao Năng lực Chuỗi giá trị

Dự án nhằm mục tiêu tăng cường năng lực của các Chính phủ và đối tác thực hiện dự án chuỗi giá trị của IFAD tại Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Miến Điện, Bangladesh, Việt Nam và Lào trong việc xác định, thiết kế, thực hiện và nhân rộng thành công các sáng kiến phát triển chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập của người nghèo vùng nông thôn.

 • project-detail.Projektname
  Chương trình tập huấn vùng nhằm nhân rộng các chương trình chuỗi giá trị vì người nghèo
 • project-detail.Projektdauer
  2016 project-detail.bis 2021
 • project-detail.Finanzierung
  Dự án do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tài trợ
 • project-detail.Budget
  CHF 2,043,000
 • project-detail.Themenfeld
  Hợp tác và Phát triển Năng lực
  Phát triển các Kỹ năng và Giáo dục
  Kinh tế bền vững và bao trùm

Thực trạng

Cùng với sự mở rộng nhanh chóng của thị trường nông sản và thực phẩm ở châu Á và khu vực Thái Bình Dương (APR), trong những thập niên vừa qua hàng triệu đô la đầu tư công đã được rót vào các chương trình / dự án phát triển chuỗi thị trường vì người nghèo.  

Mặc dù có nhiều cơ hội phát triển, các đối tác triển khai các chương trình / dự án chuỗi giá trị vì người nghèo trong khu vực vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Công tác thiết kế, thực hiện, giám sát và nhân rộng những sáng kiến này đòi hỏi các kĩ năng chuyên môn về phân tích chuỗi giá trị và phát triển kế hoạch ngành trong khi các tổ chức triển khai thường vẫn chưa được trang bị tốt những kiến thức này.

© Helvetas
RTN-IFAD-Launching Workshop. © Helvetas
1/6
© Helvetas
RTN-IFAD-Group work during the Launching workshop. © Helvetas
2/6
© Helvetas
RTN-IFAD-CoEs' staff in the first ToT in May 2017. © Helvetas
3/6
© Helvetas
RTN-IFAD-Group work in first ToT. © Helvetas
4/6
© Helvetas
RTN-IFAD-A group discussion in the 2nd ToT in Sep 2017. © Helvetas
5/6
© Helvetas
RTN-IFAD-Group photo second ToT. © Helvetas
6/6

Giải pháp

Để giải quyết những thách thức trên, Tổ chức IFAD đã tài trợ cho Dự án “Mạng lưới Đào tạo vùng để nhân rộng các chương trình Chuỗi giá trị vì Người nghèo”. Mục đích của Dự án là thiết lập một mạng lưới đào tạo cấp vùng có khả năng tự chủ tài chính trên cơ sở các Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo (CoEs) quốc gia và khu vực, nhằm cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ các đối tác thực hiện của IFAD phát triển và nhân rộng các sáng kiến chuỗi giá trị vì người nghèo tại Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Miến Điện, Bangladesh, Việt Nam và Lào.

Dự án dự kiến phát triển một mạng lưới đào tạo phát triển hệ thống thị trường và chuỗi giá trị đa diện có khả năng nâng cao năng lực cho các tổ chức triển khai dự án phát triển chuỗi giá trị trong những bối cảnh và quốc gia khác nhau. Với mục đích này, một mạng lưới các CoEs trong khu vực và quốc gia sẽ được hình thành và củng cố. Dự án cũng sẽ giúp cung cấp các nghiên cứu thực tiễn cho các quá trình đối thoại với nhiều bên liên quan. Các chiến lược liên quan tới học tập và nhân rộng là những bước khởi điểm quan trọng cho việc trao đổi và đối thoại chính sách của các nhà hoạch định chính sách nòng cốt. Trong khi các CoEs sẽ chia sẻ các bài học và kết quả của dự án thông qua các nghiên cứu hành động ở phạm vi rộng hơn. 

Thiết lập Mạng lưới đòi hỏi cần xác định các CoEs cấp quốc gia và khu vực đủ năng lực với đội ngũ chuyên viên có trình độ, chương trình đào tạo phù hợp và các đối tác đào tạo quốc gia mạnh. Mạng lưới đào tạo vùng để nhân rộng các chương trình chuỗi giá trị vì người nghèo (sau đây gọi là Mạng lưới Nâng cao Năng lực Chuỗi giá trị -VCB-N) sẽ được điều phối bởi một Hội đồng bao gồm các thành viên sáng lập Mạng lưới cấp quốc gia và khu vực. VCB-N cũng sẽ tăng cường sự phối hợp ở cấp khu vực đối với các chương trình đào tạo, vì mỗi CoE hoạt động dựa trên các mạng lưới địa phương, thông qua đó quảng bá năng lực, lĩnh vực hoạt động và dịch vụ riêng của mình trong mối quan hệ đối tác cấp khu vực.

Kết quả mong đợi

 • Một mạng lưới các CoEs được hình thành đáp ứng các nhu cầu tập huấn về chuỗi giá trị, phát triển hệ thống thị trường (VC&MSD0 và giám sát - đánh giá để nhân rộng;
 • Chính phủ và các đối tác thực hiện có thể tiếp cận một cách kịp thời các kiến thức chuyên môn cần thiết để xây dựng và tiến hành các can thiệp chuỗi giá trị một cách hiệu quả và bền vững;
 • Hệ thống giám sát và đánh giá của dự án được tăng cường và định hướng để thúc đẩy việc học tập và nhân rộng.

RTN-IFAD Documents 

Cách Helvetas Hỗ trợ Việt Nam

Helvetas thúc đẩy du lịch bền vững ở khu vực miền núi của Việt Nam và thúc đẩy phát triển dược liệu.  

Kinh tế bền vững và bao trùm

Tăng trưởng kinh tế không phải lúc nào cũng mang lại lợi cho người nghèo và không phải lúc nào nghèo đói cũng làm ảnh hưởng xấu tới tăng trưởng. Chúng ta cần phải nỗ lực chủ động để phá vỡ vòng luẩn quẩn này.